مشاوره خانواده و ازدواج محمد کارگر

مرکز مشاوره مرودشت و شیراز

مشاوره خانواده و ازدواج محمد کارگر

مرکز مشاوره مرودشت و شیراز

مشاوره خانواده و ازدواج محمد کارگر

☑عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

☑عضو مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

☑عضو انجمن APA آمریکا

☑عضو انجمن مشاوره ایران

☑دارای صلاحیت حرفه ای خانواده و ازدواج از بهزیستی فارس